Projekt- och processledning

Sidan uppdateras inte

Med biblioteket som stöd för ökad livskvalitet inom äldreomsorg och LSS

Äldreomsorg, LSS och bibliotek – kan samarbete mellan dessa verksamheter höja livskvalitén hos de boende? Hur kan sådant samarbete byggas långsiktigt och hur blir de som omfattas av LSS och äldreomsorg delaktiga? Under 2021 har jag varit processledare för ett sådant arbete med fem kommunbibliotek i Värmland på uppdrag av Region Värmland, Kulturavdelningen. Under våren 2022 har jag lett ett uppföljningsseminarium och gjort en kort sammanställning av erfarenheter och material från Värmlandskommunernas arbete.

Medie- och informationskunnighet

Från senhösten 2018 och under våren 2019 processledde jag arbete med ett regeringsuppdrag för Statens medieråd. En långsiktig samverkan ska utvecklas mellan myndigheter, organisationer och verksamheter i syfte att öka medie- och informationskunnighet (MIK) för alla i samhället. Till och med december 2019 har jag sedan inom samma uppdrag särskilt arbetat med regionala kontakter. Myndighetens arbete med MIK är en del av regeringens demokratistrategi.

Digidelnätverket och Digidelcenter

Jag har i många år varit engagerad för att bygga, stödja, och driva samverkan nationellt mellan olika aktörer för ökad digital delaktighet. Under 2018 var jag senior adviser i Digidelnätverkets nationella samordningsresurs. Bland annat har jag arbetat med de årliga kampanjveckorna eMedborgar-veckan och All Digital Week. Under 2018 satsade regeringen medel för att ett antal kommuner ska få möjlighet att utveckla konceptet Digidelcenter och jag har varit engagerad i processen.
http://digidel.se

Samhällsorientering för nyanlända på modersmål i Östergötland

På uppdrag av Region Östergötland har jag skrivit en rapport om regionens arbete med samhällsorientering för nyanlända.
RapportSamhallsorientering.pdf

Bibliotekens roll för asylsökande och nyanlända

Processledning för att ta fram ett samlat underlag för regional projektansökan på uppdrag av Regionbiblioteket, Region Jönköpings län.

Alla kan läsa - och hör sen!

Läns-/regionbiblioteken i Gävleborgs län, Uppsala län och Dalarna arbetade på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier MTM med ett projekt om tillgängliga medier. Jag bistod vid planeringen och har skrivit den reflekterande delen av projektrapporten.

eServiceverkstäder

Regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland samt Kalmar och Mjölby kommuner drev 2014-15 med stöd från Internetfonden ett gemensamt projekt som jag projektledde. Syftet var att pröva nya samarbetsformer lokalt i två kommuner för att öka tillgängligheten till offentlig service och digitala tjänster. Rapporten innehöll bland annat ett antal rekommendationer baserade på erfarenheterna från arbetet, som återanvänds bland annat i Digidelnätverket.
RapportEserviceverkstad.pdf

Läsfrämjande sex sydlän

2015 koordinerade jag arbetet med kartläggning och rapport "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut" (författare Catarina Schmidt, forskare). Om folkbibliotekens läsfrämjande insatser i sex län.
http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/kultur1/regionbiblioteket/vi-packar-mangder-med-bocker-kanelgifflar-saft-och-kor-ut/