Projekt- och processledning

Från och med november 2018 processleder jag ett regeringsuppdrag för Statens medieråd. Det handlar om att utveckla långsiktiga former för samverkan kring medie- och informationskunnighet (MIK). Under 2019 samråder och samlar Statens medieråd aktörer för att gemensamt bygga en långsiktigt hållbar struktur som verkar för stärkt MIK för alla, oavsett ålder. En lägesrapport av utvecklingsarbetet ska lämnas till regeringen i maj.

Digidelnätverket och Digidelcenter

Jag har i många år varit engagerad för att bygga, stödja, och driva samverkan nationellt mellan olika aktörer för ökad digital delaktighet. Under 2018 var jag senior adviser i Digidelnätverkets nationella samordningsresurs. Bland annat har jag arbetat med de årliga kampanjveckorna eMedborgar-veckan och All Digital Week. Under 2018 satsade regeringen medel för att ett antal kommuner ska få möjlighet att utveckla konceptet Digidelcenter och jag har varit engagerad i processen.
http://digidel.se

Samhällsorientering för nyanlända på modersmål i Östergötland

På uppdrag av Region Östergötland har jag skrivit en rapport om regionens arbete med samhällsorientering för nyanlända.
RapportSamhallsorientering.pdf

Bibliotekens roll för asylsökande och nyanlända

Processledning för att ta fram ett samlat underlag för regional projektansökan på uppdrag av Regionbiblioteket, Region Jönköpings län.

Alla kan läsa - och hör sen!

Läns-/regionbiblioteken i Gävleborgs län, Uppsala län och Dalarna arbetade på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier MTM med ett projekt om tillgängliga medier. Jag bistod vid planeringen och har skrivit den reflekterande delen av projektrapporten.

eServiceverkstäder

Regionförbundet i Kalmar län, Region Östergötland samt Kalmar och Mjölby kommuner drev 2014-15 med stöd från Internetfonden ett gemensamt projekt som jag projektledde. Syftet var att pröva nya samarbetsformer lokalt i två kommuner för att öka tillgängligheten till offentlig service och digitala tjänster. Rapporten innehöll bland annat ett antal rekommendationer baserade på erfarenheterna från arbetet, som återanvänds bland annat i Digidelnätverket.
RapportEserviceverkstad.pdf

Läsfrämjande sex sydlän

2015 koordinerade jag arbetet med kartläggning och rapport "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut" (författare Catarina Schmidt, forskare). Om folkbibliotekens läsfrämjande insatser i sex län.
http://www.regionhalland.se/sidhuvud/bestall-ladda-ner/kultur1/regionbiblioteket/vi-packar-mangder-med-bocker-kanelgifflar-saft-och-kor-ut/