Stöd och
verksamhetsutveckling

Sidan uppdateras inte

Inför revidering av biblioteksplan för Haninge kommun

På uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen, Utveckling och stöd, Haninge kommun genomförde jag sommaren 2021 en kartläggning av hur nuvarande biblioteksplan används och hur behoven ser ut inför en revidering. Kartläggningen med rekommendationer och prioriteringar ska utgöra ett underlag för kommunens fortsatta planarbete.

Hur kan biblioteksverksamhet i små kommuner samarbeta för att stärka varandra?

2021 gjorde jag en förstudie på uppdrag av kommunerna Lessebo, Uppvidinge och Tingsryd, utformad som en gemensam lärprocess med chefer och medarbetare.

Biblioteksplanen som arbetsprocess

Hur har folkbibliotekens arbetsprocesser och samarbeten sett ut för att ta fram nu gällande biblioteksplaner? Vilka förändringar och erfarenheter kommer att påverka detta arbete framöver? Hur kan den regionala biblioteksverksamheten stödja på bästa sätt? Genom intervjuer med kommunala bibliotekschefer och kulturchefer, har jag gjort en kartläggning åt Regionbiblioteket Region Jönköpings län.

Folkhögskolors skolbibliotek som stöd för ett livslångt lärande

Hur kan skolbibliotek och arbetssätt utvecklas för att vara stöd i undervisning, ge inspiration och stärka deltagares/elevers livslånga lärande? Tillsammans med rektorer och medarbetare vid Mora folkhögskola, Malung folkhögskola och Fornby folkhögskola samt Musikkonservatoriet i Falun och Länsbibliotek Dalarna, gjorde jag under våren 2020 ett diskussionsunderlag för respektive skolas fortsatta utvecklingsarbete med tema Läs- och skrivförmåga, Medie- och informationskunnighet, Digital kompetens. En liknande process med samtal med rektorer och lärare och ett diskussionsmaterial med fokus på pedagogisk utveckling, genomförde jag 2021/2022 med Ålsta folkhögskola, Örnsköldsviks folkhögskola och Hola folkhögskola, på uppdrag av rektorerna i samverkan med regionbibliotek Västernorrland.

Lärotek i Älmhult – en förstudie

Under vintern 2018/19 genomförde jag en förstudie på uppdrag av bibliotekschefen i Älmhults kommun. Studien bygger på intervjuer med ett antal verksamhetsföreträdare och används som underlag för diskussion om utveckling av ny lärmiljö.

Stärkta bibliotek i hela landet

Under 2018-2019 är jag bollplank, inspiratör och gör research för kommunala projektansökningar.

Linköpings universitet

Jag har glädjen att ha dialog och samarbeten med forskare vid Linköpings universitet i projekt om digitalisering ur medborgar-/delaktighetsperspektiv 2018.

Digital Mediebuss

Min roll var stöd, strategisk rådgivning och rapportskrivning. En förstudie i samarbete mellan Region Östergötland, Regionbiblioteket (uppdragsgivare), Norrköpings, Motala och Linköpings kommuner, Länsstyrelsen samt Handikappföreningar i Östergötland och Linköpings universitet. 2016
http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/digital-bokbuss/dokument/

Taltidningar och tillgängliga medier

Stöd i projektet som var ett samarbete mellan Region Värmland och Myndigheten för tillgängliga medier MTM. Uppdragsgivare Region Värmland. 2016
http://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/landet-runt/artiklar-fran-mtm/taltidningar-pa--biblioteken-i-varmlandny-sida/

Dela läslust

Fokusgrupper vid start och avslut i projekt Dela läslust, ett samarbete mellan region- och folkbiblioteken i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Uppsala län. Uppdragsgivare Länsbibliotek Dalarna 2015-16
https://delalaslust.wordpress.com/om-projektet/