Stöd och
verksamhetsutveckling

När du har en projektledare på plats men behöver komplettera med stöd, rådgivning, fokusgrupper, uppföljning och medverkan vid särskilda tillfällen.

Samtal i ledningsgrupp eller personalgrupp

Tillsammans jobbar vi i samtal och workshops för att få syn på processer, insatser och arbetssätt som kan stärka verksamheten.

Stärkta bibliotek i hela landet

Under 2018-2019 är jag bollplank, inspiratör och gör research för kommunala projektansökningar.

Linköpings universitet

Jag har glädjen att ha dialog och samarbeten med forskare vid Linköpings universitet i projekt om digitalisering ur medborgar-/delaktighetsperspektiv 2018

Digital Mediebuss

Min roll var stöd, strategisk rådgivning och rapportskrivning. En förstudie i samarbete mellan Region Östergötland, Regionbiblioteket (uppdragsgivare), Norrköpings, Motala och Linköpings kommuner, Länsstyrelsen samt Handikappföreningar i Östergötland och Linköpings universitet. 2016
http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/digital-bokbuss/dokument/

Taltidningar och tillgängliga medier

Stöd i projektet som var ett samarbete mellan Region Värmland och Myndigheten för tillgängliga medier MTM. Uppdragsgivare Region Värmland. 2016
http://www.mtm.se/supportwebb-dagstidningen-som-taltidning/landet-runt/artiklar-fran-mtm/taltidningar-pa--biblioteken-i-varmlandny-sida/

Dela läslust

Fokusgrupper vid start och avslut i projekt Dela läslust, ett samarbete mellan region- och folkbiblioteken i Dalarna, Gävleborg, Värmland och Uppsala län. Uppdragsgivare Länsbibliotek Dalarna 2015-16
https://delalaslust.wordpress.com/om-projektet/